Close

SALGSBETINGELSER

INNLEDNING

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester (produkter) fra BrandsOnly.no til forbrukere. Ved å registrere seg som medlem på BrandsOnly.no aksepterer du disse salgsbetingelsene uten forbehold. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Salgsbetingelsene og annen informasjon på BrandsOnly.no er bare tilgjengelig på norsk.

BrandsOnly AS forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Kontrakten er basert på en mal utarbeidet og anbefalt brukt av Forbrukerombudet.


1.       AVTALEN

Avtalen mellom deg og BrandsOnly AS består av opplysningene BrandsOnly AS gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene.

Ved motstrid mellom opplysningene BrandsOnly AS har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke er i strid med bindende lovgivning.


2.       PARTENE
Selger

Firmanavn: BrandsOnly AS
Organisasjonsnummer: 999 224 814

Kjøper

Den person som foretar bestillingen (deg).


3.       REGISTRERING

BrandsOnly.no kan bare benyttes av registrerte medlemmer. For å motta invitasjoner til våre salg må du oppgi nødvendig kontaktinformasjon og akseptere disse salgsbetingelsene. Grunnet den begrensede varighet på salgene, og for å kunne tilby våre medlemmer en best mulig kjøpsopplevelse, reserverer BrandsOnly AS seg retten til å akseptere eller avvise en registrering og til å begrense muligheten for registrering på hvilket som helst tidspunkt.

Hvis et medlem ikke overholder disse salgsbetingelsene, eller på annen måte opptrer upassende ift BrandsOnly AS eller andre medlemmer, forbeholder BrandsOnly AS seg retten til å avslutte eller fryse medlemmets konto uten forutgående advarsel.


4.       PRISER

BrandsOnly AS vil, når mulig, oppgi en veiledende butikkpris for hvert produkt i tilegg til salgsprisen. Denne veiledende prisen er basert på opplysninger fra leverandøren, og BrandsOnly AS skal ikke holdes ansvarlig for unøyaktigheter i denne prisen.

Opplysninger om de totale kostnadene du skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt.

Vi reserverer oss for skrivefeil og eventuelle prisforandringer.


5.       BESTILLING

Et kjøp er bindende for begge parter når din bestilling er mottatt av BrandsOnly AS. En bestilling ansees mottatt når du har bekreftet din ordre og har registrert gyldig betalingsinformasjon i betalingsløsningen.  BrandsOnly AS er likevel ikke bundet av bestillingen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra BrandsOnly AS i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i din bestilling, og du innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

BrandsOnly AS legger stor vekt på å ha gode beskrivelser og bilder, men det gjøres oppmerksom på at bildene i noen tilfeller kan avvike fra varens faktiske utseende.


6.       ORDREBEKREFTELSE

Når BrandsOnly AS har mottatt din bestilling, vil BrandsOnly AS bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til deg.  Det anbefales at du kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør du ta kontakt med BrandsOnly AS så snart som mulig. 


7.       BETALING

BrandsOnly AS kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra BrandsOnly AS til deg. Betalingsmåter som aksepteres av BrandsOnly AS kan variere og de til enhver tid gyldige betalingsmåter fremkommer av opplysninger i bestillingsløsningen.

Dersom du bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan BrandsOnly AS reservere kjøpesummen på kortet ved bestillingen i inntil 21 dager fra bestillingen, men aldri lenger enn til betaling er gjennomført. Betaling vil gjennomføres når varen er sendt til kjøperen. Ved betaling med kredittkort, vil finansavtaleloven av 25. juni 1999 nr. 46 komme til anvendelse.

Ved bruk av etterfakturering, skal fakturaen til deg utstedes ved forsendelse av varen. Forfallsfristen skal settes til minimum 14 dager fra du mottar forsendelsen.

Er du under 18 år kan du kun betale direkte ved BrandsOnly AS sin levering av varen eller ved utlevering av varen ved postoppkrav.


8.       LEVERING M.V. 

Levering av varen fra BrandsOnly AS til deg skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår ved bestilling, skal BrandsOnly AS levere varen til deg innen rimelig tid og senest 30 dager etter avslutningen av hvert salg. Bestemmelsesstedet er hos deg med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene. Du er ansvarlig for at den adressen som er oppgitt i bestillingen er korrekt.


9.       RABATTPOENG

Rabattpoeng kan opptjenes ved at et medlem inviterer nye personer til å bli medlem på BrandsOnly.no og de inviterte personene registrerer seg via invitasjonen og foretar sin første bestilling. Dersom et medlem med rabattgivende bestilling returnerer varer grunnet angrerett vil også tilhørende rabattpoeng kanselleres.

Rabattpoeng kan utelukkende benyttes til å betale for produkter på BrandsOnly.no. Ett rabattpoeng er det samme som én krone i rabatt. Det kan maksimalt benyttes NOK 500 kroner i rabattpoeng per bestilling. Rabattpoeng må benyttes innen 12 måneder fra de er tildelt. BrandsOnly.no kan når som helst endre vilkårene for hvordan rabattpoeng kan opptjenes og benyttes.

BrandsOnly forbeholder seg retten til å slette rabattpoeng dersom det er grunnlag til å tro det har forekommet misbruk av ordningen, eller dersom rabattpoeng (f. eks grunnet tekniske feil) har blitt tildelt på feil grunnlag.


10.   TILGJENGELIGHET PÅ PRODUKTER 

Hvis en bekreftet ordre ikke kan bli levert grunnet manglende tilgjengelighet hos BrandsOnly AS sine leverandører, skal du bli informert om dette via e-post. Du vil da få alternativet mellom å kansellere hele ordren eller få en delvis levering av de produktene som er tilgjengelig.


11.   RISIKO FOR VAREN

Risikoen for varen går over til deg når varen er overtatt av deg i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og du unnlater å overta en vare som er stilt til din rådighet etter avtalen, har du likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.


12.   ANGRERETT

Du kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser. Angrerett innebærer at du uten grunn kan returnere varen til BrandsOnly AS selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert. Du må gi BrandsOnly AS melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettsskjema er mottatt.

Meldingen fra deg til BrandsOnly AS om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig (angrerettsskjema, e-post, telefaks eller brev), og den må inneholde opplysninger om hvordan du vil returnere varen til BrandsOnly AS.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til BrandsOnly AS innen rimelig tid. BrandsOnly AS er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til deg innen 14 dager fra den dag BrandsOnly AS mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til BrandsOnly AS sin rådighet. BrandsOnly AS krever ingen gebyrer for din bruk av angreretten, men BrandsOnly AS kan kreve at du skal betale kostnadene for returforsendelsen.

Du kan undersøke produktet før du angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til BrandsOnly AS i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da du mottok den. Du må sende varen tilbake til BrandsOnly AS i originalemballasjen.

Du kan ikke angre på kjøp av varer som forringes raskt, varer som etter sin art ikke kan tilbakeleveres, eller på lyd- og bildeopptak (herunder CDer, DVDer) eller datamaskinprogrammer hvor forseglingen er brutt.


13.   UNDERSØKELSE AV VAREN

Når du mottar varen, anbefales det at du i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler. Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må du melde fra til BrandsOnly AS ved reklamasjon jf. kontraktens punkt 14. 


14.   REKLAMASJON VED MANGEL OG FRIST FOR Å MELDE KRAV VED FORSINKELSE

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må du innen to måneder etter at du oppdaget den, gi BrandsOnly AS melding om at du vil påberope deg mangelen og senest innen 2 år innen du overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre enn 2 år, er reklamasjonsfristen fem år.  Ved forsinkelse må krav rettes til BrandsOnly AS innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert. Dersom varen er betalt med kredittkort, kan du også velge å reklamere og sende krav direkte til kredittyter (kredittkortselskapet).

Melding om feil og mangler ved produktene skal overbringes BrandsOnly AS skriftlig. Se beskrivelse på BrandsOnly.no for detaljert informasjon om dette.

Dersom det ikke foreligger en mangel, kan BrandsOnly AS bare kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon av tingen. Hvis du på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med BrandsOnly AS, betaler ikke BrandsOnly AS disse utgiftene.


15.   DINE RETTIGHETER VED FORSINKELSE

Dersom BrandsOnly AS ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra BrandsOnly AS.


16.   DINE RETTIGHETER VED MANGEL

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, heve avtalen og kreve erstatning fra BrandsOnly AS.

Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og eventuelle garantier stilt av selger.


17.   BRANDSONLY AS SINE RETTIGHETER VED KJØPERENS MISLIGHOLD

Dersom du ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes BrandsOnly AS eller forhold på BrandsOnly AS side, kan BrandsOnly AS i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra deg. BrandsOnly AS kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikkeforskuddsbetalte uavhentede varer.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom du ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan BrandsOnly AS kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og du kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.


18.   PERSONOPPLYSNINGER

Våre kunder er opptatt av at BrandsOnly AS håndterer personopplysninger på en betryggende måte. Under får du en nærmere beskrivelse av hvordan vi håndterer disse opplysningene.

  • Når du handler hos oss, oppbevarer vi blant annet navn, adresse og e-postadresse. Dette er informasjon vi trenger for å levere varene til deg via transportøren du velger, samt kontakte deg om forhold i forbindelse med bestillingen. Vi er dessuten pålagt å oppbevare denne informasjonen i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell garanti-/returhåndtering, slik at denne historikken ikke kan slettes. Vi oppbevarer av sikkerhetshensyn også ip-adressen som er benyttet for å registrere bestillingen.
  • Vi benytter en ekstern leverandør av betalingsløsning. Kredittkortnummer er aldri tilgjengelig for BrandsOnly AS og vi oppbevarer ingen opplysninger om dette hos oss.
  • Vi samler inn og oppbevarer loggdata som hvilke kategorier og produkter man kikker eller søker på, for å kunne lære hva våre kunder er opptatt av, samt forbedre produktutvalg og tilbud. Denne informasjonen benyttes også for å kunne gjøre det mulig å vise deg relaterte produkter, eller sende deg relaterte tilbud (dersom du eksplisitt har bedt om dette). Informasjonen benyttes også for å produsere trafikkstatistikker for bl.a. kapasitetsplanlegging.
  • Vi benytter informasjonskapsler for å gjøre det lettere å bruke våre nettsider og personalisere visse deler av innholdet. En informasjonskapsel er en liten tekstfil som sendes fra vår webserver og lagres i din nettleser. Informasjonskapslene gjør at vi kan gjenkjenne deg som bruker, og kan blant annet inneholde brukerinnstillinger og annen informasjon, eksempelvis hvilken type innhold som du har sett på våre nettsider. Informasjonen som lagres kan være opplysninger om hvordan du har anvendt våre nettsider og hvilken nettleser du har brukt.
  • Vi tilbyr en rekke e-postlister for å motta ulike typer informasjon og tilbud. Det er frivillig å motta dette, og man må eksplisitt melde seg inn i forbindelse med registrering eller på "Min side". Det er også enkelt å melde seg ut fra e-postlistene fra kontosiden( "Min Konto" ).
  • For å bedre kunne gi deg informasjon som er best mulig tilpasset ditt behov vil du også kunne fylle inn annen informasjon slik som kjønn, fødselsår, og hvilke merkevarer og varekategorier du er interessert i. Det er frivillig å fylle inn disse opplysningene.
  • Hvis du ønsker å inngå avtale om forbrukerfinansiering, må du samtykke til at vi utfører en kredittsjekk basert på fødselsnummeret ditt. Dersom du faktisk inngår en finansieringsavtale, lagres denne informasjonen frem til lånet er avsluttet. Fødselsnummeret er påkrevet for rapportering til ligningsmyndighetene. Etter at lånet er avsluttet blir kredittopplysningene anonymisert og kun brukt for statistikk.
  • BrandsOnly AS selger ikke personopplysninger til tredjepart, og vi bytter eller videreformidler heller ikke slik informasjon med tredjepart.
  • BrandsOnly AS ved administrerende direktør er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger som beskrevet ovenfor.


19.   KONFLIKTLØSNING

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Du kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med BrandsOnly AS. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget.  Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.


20.   FORCE MAJEURE

Er BrandsOnly AS forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er BrandsOnly AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller å kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.


21.   COPYRIGHT

Alt innhold på disse nettsidene er BrandsOnly AS eller underleverandørs eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra BrandsOnly AS.